Naturområden

 

Sanatorieskogen i Tyringe, foto Bert Wilnerzon
SANATORIESKOGENS RESTAURERING INVIGD!
Lördagen den 26 maj blev den lyckade festdag som arrangörerna hoppats på under hela projektets förverkligande. Fler än tvåhundra personer hade samlats för att se resultatet av många hundra timmars arbete och de flera hundra tusen kronor som genom ett Leaderprojekt investerats i en förnyelse i ”naturnära och lätt tillgängliga Tyringe”. Det påtagligaste och mest synbara är återbyggnad av ”Lilla springvattnet” som ursprungligen byggdes för över hundra år sedan.! Dess porlande kan ses som en ny tradition för besökare i kommande generationer när en av Kurhotellets nuvarande ägare, Jan Lundell lät sitt barnbarn trycka igång vattnet medan Skånes största brunnssextett bestående av sju musikanter konserterade och saluterade. Sven-Ingvar Jönsson som varit sammanhållande från Byalaget gjorde en resumé av de nästan två år som det tagit att genomföra projektet. Han presenterade övriga projektmedlemmar, samarbetspartners och sponsorer som gjort genomförandet möjligt. Kommunekolog Lars-Erik Williams berättade om den unika naturmiljö som Sanatorieskogen representerar och om de strävanden som pågår för att få delar av skogen till ett kommunalt naturreservat. För att få påtagliga bevis av de unika naturvärdena och över vad som åstadkommits ute i skogen gick 95 personer den nästan 2 kilometer långa – visade det sig relativt svåra – tipspromenaden vars rätta svar redovisas här. Efter, och parallellt med programmet vid springvattnet, hade SK 69 och Tennisklubben program i Blåbärsdalen och vid tennisbanorna. Foton från dessa aktiviteter finns på respektive förenings Facebooksida samt på
Göthe Persson
Bilder från invigningen
Sanatorieskogens fotoalbum 2010 - 2018
2018 05 28


Leader logga EU logga

Tyringe Byalag Projekt Sanatorieskogen
Sanatorieskogen - Rapport inför påsken 2018!
Projektgruppen för Restaurering av Sanatorieskogen kan nu meddela att planeringen för invigningen är i full gång.
Målsättningen med invigningen tycker vi ska vara att lyfta fram hela områdets möjligheter till rekreation och friluftsliv för tyringebor, besökare och turister. Dessutom ska det visa på de kulturoch naturvärden som finns i området och som uppskattats så mycket genom åren och under Kurhotellets storhetstid.
Därför ser planerna ut så här så här långt :
Fredagen den 25 maj blir Skolans dag. Förskola, fritidshem och grundskola har företräde med sina aktiviteter. Andra aktiviteter kan kombineras. Vi är öppna för förslag.
Lördagen den 26 maj blir INVIGNINGSDAG!
Kl 10 Dagen kommer att inledas med GRYT-loppet för barn upp till 13 år . Arrangör SK 69
Kl 11 Invigningsprogram med Brunnsmusik, tipspromenad, Dricka brunn och korvgrillning
Kl 14 Prisutdelning på tipspromenaden
Tennisklubben har Öppet Hus vid tennisbanan
Tyringe Kurhotell har öppet i sin nya uteservering under dagen.
SPF och PRO kommer att medverka och hjälpa till med tipspromenaden.
Söndag den 27 maj är kyrkans dag
Kl 11 Friluftsmässa med Tyringe församling i Blåbärsdalen
Kurhotellet serverar Mors Dagsmiddag och uteserveringen har öppet!
Till sist! Dessutom kommer scouterna att ha HAJK i grytområdet. Vi hoppas också på aktiviteter på fotbollsplanen och det finns plats för fler arrangemang!! Hör av Er!
Vi återkommer med fler detaljer allteftersom!
www.tyringe.nu/sanatorieskogen
2018 03 27


Restaureringen av Sanatorieskogen i Tyringe har beviljats stöd

Publicerades den 1 augusti 2017
Projektägare: Tyringe Byalag
Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket 2017-07-03 gett positivt besked om stöd till projektet Restaurering av miljön i Sanatorieskogen .
Projektet har beviljats ett projektstöd om 231 100:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 113 826:- och finansierar dessutom privat med 25 000:-
Projektet skall restaurera området i Sanatorieskogen till att påminna om forna tiders upplevelser och utseende, såsom det var under första halvan av förra århundradet då Tyringe var en kurort.
Ett rekreationsområde skall skapas och det forna springvattnet skall ersättas av ett nytt sådant.
Projektfakta och bedömning
Beslutsdatum: 2017-07-03
Projektnamn: Restaurering av miljön i Sanatorieskogen
Sökande: Tyringe Byalag
Journalnummer: 2016-7565
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 261 poäng vara 32,2 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Läs mer här, länk till Leader Lag PHs hemsida .


Projekt Sanatorieskogen 2017
Sedan januari 2016 finns ett projekt inom Tyringe Byalag som heter just Projekt Sanatorieskogen. Det startades inom marknadsföringsgruppen efter en mycket uppskattad naturvandring i Sanatorieskogen våren 15. Många var med på vandringen och engagemanget var mycket stort varför ett projekt startades i syfte att återställa Sanatorieskogen till lite av vad det var en gång under Kurhotellets glanstid första delen av 1900-talet.

Under i stort hela året arbetade projektgruppen fram ett underlag för ansökan om ekonomisk bistånd från EU genom Leader PH. Ansökan kompletterades med fullständiga upphandlingar för de insatser som föreslås. Den 28 november skickades ansökan in till det lokala kontoret i Hässleholm och efter handläggning där vidare till Jordbruksverken, som är den instans som beslutar om tilldelning av pengar till olika projekt.

Eftersom Hässleholms kommun är markägare har vi nära samarbetat med deras företrädare och det har upprättats ett nyttjanderättsavtal mellan Hässleholms kommun och Tyringe Byalag. Kommunen stöttar vår ansökan och det arbete som nu fullgjorts i skogen inledde projektet och låg i linje med den skogsbruksplans planering om slutavverkning och gallring som nu fullgjorts. Skogsarbetet genomfördes helt utan EU-medel.

Den 3 mars hade Norra Skåne ett helsides reportage om projektet. Det var från en träff vid springvattnet med företrädare för Hässleholms kommun, Leaderföreträdare, Skånetimmer som skött avverkningen samt från byalag och projektgrupp. På tyringe.nu och via blänkare i NSk hade träffen annonserats och de som hade frågor och synpunkter välkomnades. Projektet har även presenterats på träffar med byalaget och information finns också på hemsidan.

Idag befinner vi oss i den situationen att arbetet med skogen i stora drag är fullgjort. Riset som ligger i stora högar ska torka för att sedan flisas till värmeverket. Många har reagerat över hur det ser ut med de skador som maskiner har gett upphov till. En fullt naturlig reaktion men då gäller det att vara kreativ och göra något positivt av det. Kommunen kommer att svara för återställning av de större lederna maskinellt inom kort och projektgruppen tillsammans med andra frivilliga kommer att snygga till kring stigarna. Imorgon fredagen den 2 juni kl 09.00 samlas projektgruppen och andra intresserade för en första upprensning kring stigarna. Medtag räfsa eller dylikt så tar vi ett tag och lägger energi på att tillsammans göra en första fysisk insats för ett trivsamt och uppskattat skogsområde, Sanatorieskogen!
Senaste bilderna från Sanatorieskogen
Sven-Ingvar Jönsson, Projektansvarige för Tyringe Byalag
2017 06 02


Tyrs skogar 2017
Läs mer här, länk till kommunens hemsida .

Skogar i Tyringe

På uppdrag av Hässleholms kommun har Naturcentrum AB inventerat och naturvärdesbedömt kommunalt ägd skog i Tyringe. Syftet har varit att med hjälp av fältinventeringar och genomgång av befintligt material, identifiera naturvårdsintressanta skogsbestånd, skyddsvärda arter, m.m.

Inventeringsresultatet ska ligga till grund för fördjupade inventeringar av de mest intressanta områdena. Resultatet kan dessutom användas till att anpassa skötseln i området så att den intressanta faunan och floran kan gynnas.

Utöver naturvärdesbedömningen genomfördes fördjupade inventeringar av trädlevande lavar, vedlevande skalbaggar, mossor och fladdermös.

Det aktuella inventeringsområdet utgörs av bokdominerad tätortsnära skog i direkt anslutning till Tyringe samhälle

För mer info klicka på länkarna nedanför (PDF-filer)

INVENTERING, NATURVÄRDESBEDÖMNING OCH SKYDDSVÄRDA LAVAR SKOGAR I TYRINGE.

INVENTERING AV VEDLEVANDE SKALBAGGAR SKOGAR I TYRINGE.

INVENTERING AV MOSSOS SKOGAR I TYRINGE.

INVENTERING AV FLADDERMÖSS SKOGAR I TYRINGE.

Bödkaredalen "Naturreservet".


Naturbilder

Här nedanför finns de länkar
till Tyringe.nu fotoalbum
på Googles Photo.

Radiumkällan

Sanatorieskogen

Svartevadsbäcken

Verktygsdammarna

Hästhagen

Uggleparken

Guldbäcken

Kollinge området

Motionsspåret

Utsikten

Fåglar, djur, m.m.