Naturområden

 

Leader logga EU logga
Restaureringen av Sanatorieskogen i Tyringe har beviljats stöd

Publicerades den 1 augusti 2017
Projektägare: Tyringe Byalag
Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket 2017-07-03 gett positivt besked om stöd till projektet Restaurering av miljön i Sanatorieskogen .
Projektet har beviljats ett projektstöd om 231 100:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 113 826:- och finansierar dessutom privat med 25 000:-
Projektet skall restaurera området i Sanatorieskogen till att påminna om forna tiders upplevelser och utseende, såsom det var under första halvan av förra århundradet då Tyringe var en kurort.
Ett rekreationsområde skall skapas och det forna springvattnet skall ersättas av ett nytt sådant.
Projektfakta och bedömning
Beslutsdatum: 2017-07-03
Projektnamn: Restaurering av miljön i Sanatorieskogen
Sökande: Tyringe Byalag
Journalnummer: 2016-7565
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 261 poäng vara 32,2 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Läs mer här, länk till Leader Lag PHs hemsida .


Projekt Sanatorieskogen 2017
Sedan januari 2016 finns ett projekt inom Tyringe Byalag som heter just Projekt Sanatorieskogen. Det startades inom marknadsföringsgruppen efter en mycket uppskattad naturvandring i Sanatorieskogen våren 15. Många var med på vandringen och engagemanget var mycket stort varför ett projekt startades i syfte att återställa Sanatorieskogen till lite av vad det var en gång under Kurhotellets glanstid första delen av 1900-talet.

Under i stort hela året arbetade projektgruppen fram ett underlag för ansökan om ekonomisk bistånd från EU genom Leader PH. Ansökan kompletterades med fullständiga upphandlingar för de insatser som föreslås. Den 28 november skickades ansökan in till det lokala kontoret i Hässleholm och efter handläggning där vidare till Jordbruksverken, som är den instans som beslutar om tilldelning av pengar till olika projekt.

Eftersom Hässleholms kommun är markägare har vi nära samarbetat med deras företrädare och det har upprättats ett nyttjanderättsavtal mellan Hässleholms kommun och Tyringe Byalag. Kommunen stöttar vår ansökan och det arbete som nu fullgjorts i skogen inledde projektet och låg i linje med den skogsbruksplans planering om slutavverkning och gallring som nu fullgjorts. Skogsarbetet genomfördes helt utan EU-medel.

Den 3 mars hade Norra Skåne ett helsides reportage om projektet. Det var från en träff vid springvattnet med företrädare för Hässleholms kommun, Leaderföreträdare, Skånetimmer som skött avverkningen samt från byalag och projektgrupp. På tyringe.nu och via blänkare i NSk hade träffen annonserats och de som hade frågor och synpunkter välkomnades. Projektet har även presenterats på träffar med byalaget och information finns också på hemsidan.

Idag befinner vi oss i den situationen att arbetet med skogen i stora drag är fullgjort. Riset som ligger i stora högar ska torka för att sedan flisas till värmeverket. Många har reagerat över hur det ser ut med de skador som maskiner har gett upphov till. En fullt naturlig reaktion men då gäller det att vara kreativ och göra något positivt av det. Kommunen kommer att svara för återställning av de större lederna maskinellt inom kort och projektgruppen tillsammans med andra frivilliga kommer att snygga till kring stigarna. Imorgon fredagen den 2 juni kl 09.00 samlas projektgruppen och andra intresserade för en första upprensning kring stigarna. Medtag räfsa eller dylikt så tar vi ett tag och lägger energi på att tillsammans göra en första fysisk insats för ett trivsamt och uppskattat skogsområde, Sanatorieskogen!
Senaste bilderna från Sanatorieskogen
Sven-Ingvar Jönsson, Projektansvarige för Tyringe Byalag
2017 06 02


Tyrs skogar 2017
Läs mer här, länk till kommunens hemsida .

Skogar i Tyringe

På uppdrag av Hässleholms kommun har Naturcentrum AB inventerat och naturvärdesbedömt kommunalt ägd skog i Tyringe. Syftet har varit att med hjälp av fältinventeringar och genomgång av befintligt material, identifiera naturvårdsintressanta skogsbestånd, skyddsvärda arter, m.m.

Inventeringsresultatet ska ligga till grund för fördjupade inventeringar av de mest intressanta områdena. Resultatet kan dessutom användas till att anpassa skötseln i området så att den intressanta faunan och floran kan gynnas.

Utöver naturvärdesbedömningen genomfördes fördjupade inventeringar av trädlevande lavar, vedlevande skalbaggar, mossor och fladdermös.

Det aktuella inventeringsområdet utgörs av bokdominerad tätortsnära skog i direkt anslutning till Tyringe samhälle

För mer info klicka på länkarna nedanför (PDF-filer)

INVENTERING, NATURVÄRDESBEDÖMNING OCH SKYDDSVÄRDA LAVAR SKOGAR I TYRINGE.

INVENTERING AV VEDLEVANDE SKALBAGGAR SKOGAR I TYRINGE.

INVENTERING AV MOSSOS SKOGAR I TYRINGE.

INVENTERING AV FLADDERMÖSS SKOGAR I TYRINGE.

Bödkaredalen "Naturreservet".


Naturbilder

Här nedanför finns de länkar
till Tyringe.nu fotoalbum
på Googles Photo.

Radiumkällan

Sanatorieskogen

Svartevadsbäcken

Verktygsdammarna

Hästhagen

Uggleparken

Guldbäcken

Kollinge området

Motionsspåret

Utsikten

Fåglar, djur, m.m.