HÖGMEKANISKA SPÅRARBETEN FÖRBI TYRINGE

De stora banarbetena mellan Hässleholm och Åstorp har under några veckor fysiskt skett över Tyringe bangård. Tågen till och från Tyringe är inställda fram till 30 september i år och under några månader även 2013. Under 2013 ska i första hand kontaktledningsanläggningen upprustas med nya stolpar och ledningar.

Det mest spektakulära som skett på Tyringe bangård är spårbyte och ballastrening. Dessa arbeten har utförts med helt unika högpresterande maskiner och utrustningar.

Spårbytesmaskinen byter ut de gamla sliprarna och den gamla rälsen mot nya i en takt av cirka 350 meter per timme. Ballastrenaren avlägsnar all ballast ned till 30 cm under sliprarna och lägger endast tillbaka de makadamstenar som i storlek är användbara. Jordpartiklar och storsten siktas bort och lastas i avfallsvagnar. ”Användbar” makadam återförs till spåret i en takt av 250-300 meter per timme.


SPÅRBYTE

Rälsbyte, mätvagn, bandboggie, nya järnvägsspår

Bytet sker som en kontinuerlig process. Portalkranen, som körs på räler på utsidan av transportvagnarna lyfter 18 sliprar och kör fram dessa till ett övre tranportband på maskinen. På sin väg tillbaka tar portalkranen gamla, upptagna sliprar från ett nedre transportband med till slipervagnarna som under hand blivit tomma.

Främre delen av spårbyteståget, lok och vagnar rullar på den gamla rälsen som ligger på de gamla sliprarna vilkas befästning lossats framför tåget och under maskinens främre del. Bakre delen av maskinen vilar på en drivande bandboggie med extremt låg metervikt. Framför bandboggien viks de gamla rälerna ut på sidan om sliprarna och de frigjorda sliprarna lyfts vertikal upp och förs över på det nedre bandet där portalkranen hämtar dem. Efter upptagaren ser en spetsplog och en grävkedja till att den nya upplagsytan för sliprarna blir jämn, får rätt nivå och bombering.

Bakom bandboggien förs de nya sliprarna från det övre transportbandet och läggs ned på rätt centrumavstånd (65 cm) med en vertikalnedläggare. Genom signaler från mätutrustningen framför maskinen läggs varje sliper i rätt position och i rätt ”solfjäderform” med hänsyn till kurvradien.

Direkt efter bandboggien förs de nya i förväg, i 400 meterslängder utlagda rälerna in till sina lägen på sliprarna. Rälsbefästningarna, som kan liknas vid ett horisontellt gem är ingjutna på sliprarna redan på gjuteriet. De knäpps fast med en traktormonterad utrustning cirka 50 meter bakom spårbytesmaskinen. Sedan återstår lossning av makadam och spårriktning samt eventuell neutralisering. Detta är en hel annan historia.

Den använda spårbytesmaskinen tillhör Infranord AB, statligt helägt anläggningsföretag sprunget ur Banverket Produktion. Maskinen anskaffades 1986 från Plasser & Theurer i Österrike, då och fortfarande världsledande när det gäller banunderhållsmaskiner. Maskinen i sig kräver endast 5 man besättning men med kringarbeten behövs runt 20-30 man och olika maskiner vid varje skift.


BALLASTRENING

Grävkedja, Transportband, BALLASTRENING, Järnväg

För att förhindra uppfrysningar och ojämnt spårläge måste ballasten runt och under sliprarna vara väl dränerad. Ballastrening genomförs för att avlägsna partiklar som binder vatten och kan frysa till i ballasten och därmed göra den ”stum”.

Maskinen har en ändlös grävkedja som med en balk passas in under sliprarna och 50 cm på vardera sidan om dem ned till ett djup av minst 30 cm. Genom en vinkeländring på kanalerna grävkedjan löper i kan djupet stegvis ökas upp till 60 cm. Hastigheten varierar beroende av grävdjupet.

Massorna under sliprarna förs med kedjan genom kanalerna upp till toppen av maskinen där den faller ned i vibrerande siktar med olika maskstorlekar beroende av vilka fraktioner som tillåts. De inte ”godkända” stenarna/partiklarna skiljs på så sätt bort till ett avfallsband. Detta mynnar över den första av de avfallsvagnar som placeras framför reningsmaskinen. Vagnarna är försedda med transportband i botten och en bandtransportramp som för massorna över till nästa vagn och så vidare. Man lastar alltså den främsta vagnen, den längst från maskinen först. När den är full lastas den näst främsta och så vidare innan lossning och borttransport sker.

Även denna maskin och vagnarna är tillverkade av Plasser & Theurer i Österrike. Vagnarna, som rymmer 60 kubikmeter tillhör InfraNord medan ballastrenaren kommer från ett franskt företag med tysk besättning.


2012 08 11
Göthe Persson